Дейност

Основната дейност на фирмата е икономически консултации и анализи по следните направления:

  • консултации свързани с изготвянвто на отчетнатна информация за предоставянето на банкови кредити.Информацията се изготвя в съответсвие с вида кредит(инвестиционен,кредит за оборотни средства и кредити за физически лица);
  • консултации и изготвяне на отчетна документация съгласно Българското законодателство за облигационен заем на акционерни дружества;
  • консултации и водене на счетоводство на фирми в производствената сфера, сферата на услугите и селското стопанство.
  • консултации свързани с покупко-продажба на активи,създаване и управление на инвестиционен портфейл;
  • консултации свързани с покупко-продажба на недвижима собственост на фирми и физически лица от Русия и бившите съветски страни;
  • изготвяне на аналитична информация за дейността фирмата в близко бъдеще и в переспектива за по-дълъг период;
  • изготвяне на проектна информация за участие в проекти с европейско финансиране по оперативните програми;
  • консултации за данъчна информация и взаимовръзката с данъчните дирекции;

plans